Pravidla westernové střelby

vydaná pro potřeby Společnosti westernových střelců pro Českou republiku

 1. Pojetí soutěží
  Sportovní westernová střelba podle těchto pravidel je akční střelba z historických zbraní amerického divokého západu, inspirovaná dobou a prostředím osidlování severoamerického kontinentu do konce 19.století (viz dále podrobněji). Sportovní westernová střelba musí odpovídat tehdejšímu stylu a možnostem, s přihlédnutím k reálným situacím, při kterých byly tehdy zbraně používány. Důraz je kladen na akčnost, přesnost, rychlost a především bezpečnost.
 2. Obecné zásady
  1. Soutěže ve sportovní westernové střelbě jsou pořadatelem soutěže připraveny tak, aby simulovali tehdejší čtyři nejčastější historické situace užití zbraně, a to:
   1. přepadení nebo přestřelka
   2. souboj
   3. lov
   4. střelecké klání
  2. Střelecké situace navrhuje pořadatel soutěže tak, aby odpovídaly pojetí a zásadám, stanoveným těmito pravidly.
  3. Tam, kde těmito pravidly není stanovena přesná zásada nebo postup, rozhoduje pořadatel soutěže podle svého uvážení, přičemž musí znát možnosti střelnice a obecné platné předpisy dané obecně platnými legislativními normami, zejména platným Zákonem o zbraních a střelivu.
  4. Při přípravě soutěží ve sportovní westernové střelbě se neuvažuje s dělením závodníků do kategorií podle věku a pohlaví.
  5. Oblečení a vybavení závodníků a organizátorů, kteří se účastní soutěže podle těchto pravidel, musí být dobově stylové a mělo by zapadat do tématu soutěže.
  6. Propozice soutěží, pořádaných podle těchto pravidel, musí pořadatel vypracovat a zveřejnit na internetových stránkách SWS nejpozději 30 dnů před dnem konání soutěže. Propozice musí obsahovat kromě hlavních údajů o soutěži, jako je název pořadatele, místo a čas konání soutěže, také jména ředitele a hlavního rozhodčího soutěže, kontaktní spojení a stručný popis jednotlivých disciplin (zbraně, vzdálenost, počet ran, případná omezení ráží apod.).
 3. Bezpečnost
  1. Bezpečnost zajišťovaná pořadatelem
   1. Při přípravě každé soutěže a zejména v jejím průběhu musí pořadatel klást největší důraz na bezpečnost při používání zbraní.
   2. Pořadatel soutěže musí splňovat všechny obecně platné legislativní požadavky pro pořádání střeleckých soutěží.
   3. Pořadatel soutěže je prostřednictvím určených osob (především hlavního rozhodčího, či jím pověřených osob) oprávněn přezkoumat způsobilost závodníků i jejich zbraní k účasti v soutěži a je oprávněn diskvalifikovat střelce, kteří jakkoli poruší tato pravidla, zejména při bezpečnosti používání zbraní.
  2. Zajištění bezpečnosti požadované od účastníků soutěží
   1. Všichni střelci a jejich zbraně musí splňovat obecně platné legislativní požadavky (ZP, registrace zbraní, atd.)
   2. Jakákoliv střelná zbraň, kterou má účastník soutěže (střelec i divák) sebou, musí být mimo střeliště vždy jen vybitá, bez nábojů v zásobníku nebo komorách.
   3. Zbraně do soutěže je možno nabíjet jen na místech k tomu určených pořadatelem a schválených správcem střelnice.
   4. Každá zbraň musí být vždy pod absolutní kontrolou vlastníka (uživatele).
   5. Odpovídající ochrana zraku je povinná pro všechny závodníky, rozhodčí a další pořadatele přítomné na střelišti, doporučuje se ochrana sluchu.
   6. Pro ostatní účastníky soutěže (diváky) určí správce střelnice či pořadatel bezpečné místo nebo nařídí odpovídající ochranu očí.
  3. Bezpečnost zajišťovaná ze strany správce střelnice
   1. Správce střelnice je povinen (příp. prostřednictvím pověřených osob) přezkoumat způsobilost závodníků i jejich zbraní ke střelbě a je povinen i oprávněn vykázat z prostoru střelnice ty střelce, kteří nesplňují podmínky obecně platných legislativních norem.
  4. Bezpečnost zajišťovaná ze strany hlavního rozhodčího soutěže
   Viz odstavec 7.
 4. Zbraně, jejich ráže a povolené střelivo a střelecké pomůcky
  Při soutěžích ve sportovní westernové střelbě podle těchto pravidel je možno používat pouze tyto zbraně a střelivo:
  1. Zbraně
   1. Kulové zbraně, podle historických dokladů používané v období osidlování severoamerického kontinentu, u kterých byla zahájena výroba nejpozději do konce roku 1896, a to originály a jejich repliky a klony.
   2. Brokovnice s hlavněmi vedle sebe, bez automatických vyhazovačů, se dvěma spouštěmi, nebo jednohlavňové brokovnice, nebo pákové opakovací brokovnice a pumpy pouze s vnějším kohoutem. Všechny tyto brokovnice pouze takové, u kterých byla zahájena výroba nejpozději do konce roku 1897 a to originály nebo jejich repliky a klony.
   3. Mířidla pro revolvery jen pevná, otevřená, odpovídající provedení na zbraních do r. 1896.
   4. Mířidla u ostatních zbraní jen mechanická, odpovídající provedení na zbraních do r. 1896 (u brokovnic do r.1897), optická mířidla a zařízení nejsou povolena v žádné podobě.
  2. Ráže zbraní
   1. Ráže zbraní nejsou těmito pravidly stanoveny, povoleny jsou všechny ráže, ve kterých byly nebo jsou vyráběny zbraně, povolené těmito pravidly.
  3. Střelivo
   Střelivo do zbraní podle těchto pravidel je možno používat toto:
   1. Do pušek na jednotný náboj lze použít náboje jak puškové, tak revolverové.
   2. Do předovek a perkusních zadovek používat jen černý prach ve smyslu Zákona o zbraních a střelivu.
   3. Do zadovek na jednotný náboj používat pro přebíjení nábojů jak značkový černý prach a tak bezdýmný prach ve smyslu Zákona o zbraních a střelivu.
   4. Při soutěžní střelbě na kovové terče se smějí používat jen olověné neoplášťované střely, a to i v případě, že je v soutěžní sérii zařazen jen jeden kovový terč.
   5. Při soutěžní střelbě na terče papírové a nekovové destrukční terče je možno použít jak olověné tak plášťové střely, pořadatel soutěže však vždy musí přihlédnout k možnostem střelnice.
   6. Při soutěžní střelbě z brokovnic je lze nabíjet pouze olověnými broky do velikosti 2,50 mm.
  4. Střelecké pomůcky
   1. Střelecké pomůcky a doplňky lze použít pouze takové, které prokazatelně existovaly a byly používány v době a místu, těmito pravidly stanovenými, použití pozorovacích dalekohledů a podobných pomůcek ke kontrole zásahů není povoleno, pomocník ( korektor zásahů ) není povolen.
 5. Kategorie zbraní
  Pro všechny zbraně, užívané v soutěžích, pořádaných podle těchto pravidel, platí zásady a podmínky, uvedené v těchto pravidlech v předchozích kapitolách.
  Při soutěžích, pořádaných podle těchto pravidel, jsou používané zbraně rozdělovány do těchto kategorií:
  1. revolver perkusní
  2. revolver pro jednotný náboj SA (Single Action)
  3. revolver pro jednotný náboj DA (Double Action)
  4. puška kulová perkusní a křesadlová – předovka
  5. puška kulová perkusní – zadovka
  6. puška kulová opakovačka na jednotný náboj (Lever Action a Slide Action) a další vyrobené do roku 1896
  7. puška brokovnice perkusní s vnějším kohoutem
  8. puška brokovnice na jednotný náboj
  9. deringer perkusní a na jednotný náboj
  10. terčové pistole a pušky křesadlové, perkusní a na jednotný náboj podle těchto pravidel, které nesplňují předpoklady výše uvedených kategorií.
 6. Používané terče
  1. Pro sportovní westernovou střelbu podle těchto pravidel stanovuje druh a rozměr použitých terčů i jejich vzdálenost a umístění vždy pořadatel soutěže, a to předem v propozicích. Pořadatel musí přihlédnout k možnostem střelnice a technickým možnostem každé kategorie zbraní pro konkrétní discipliny a situace, zvláštní důraz musí klást na bezpečnost při střelbě na zvolené terče. Doporučuje se užívat přednostně terče, které zvýrazňují akční charakter soutěže zejména při situaci I. přepadení a II. souboj.
  2. Doporučuje se vedle kovových a běžných papírových terčů používat terče destrukční, kde to umožňují podmínky i terče pohyblivé. Doporučuje se užívat terče zdůrazňující styl soutěže a její kolorit (např. siluety a obrazy zvěře, žijící v Severní Americe atd.).
 7. ROZHODČÍ
  1. Pořadatel soutěže určí a uvede v propozicích soutěže hlavního rozhodčího a před zahájením soutěže ohlásí další rozhodčí, kterými mohou být jen osoby, starší 21 let, mající platný zbrojní průkaz skup. B kteří znají tato pravidla a provozní řád střelnice.
  2. Od oficiálního zahájení soutěže, až do oficiálního ukončení poslední disciplíny je hlavní rozhodčí jedinou odpovědnou osobou za průběh soutěže podle těchto pravidel, včetně dodržování všech bezpečnostních nařízení, je oprávněn v tomto smyslu okamžitě zasahovat a je povinen okamžitě reagovat na podněty z řad účastníků soutěže a připomínky správce střelnice.
  3. Hlavní rozhodčí je povinen seznámit účastníky soutěže s průběhem závodu, s pravidly pro jednotlivé discipliny a s povely, které budou užity v soutěži.
  4. Hlavní rozhodčí je povinen provést před zahájením soutěže (střelby) poučení účastníků o zásadách bezpečnosti při střelbě i obecně s pravidly jakéhokoli zacházení se zbraní na střelnici v průběhu soutěže.
 8. Soutěže a jejich hodnocení
  1. Soutěžní situace a discipliny se pro potřeby hodnocení rozdělují na:
   1. Akční střelbu, což je střelba na různé terče, různými zbraněmi a jejich kombinacemi podle těchto pravidel, kdy konečným výsledkem je pouze dosažený čas, při čemž výsledný čas se skládá z reálného času střelby a případné časové penalizace za chyby.
   2. Poziční střelbu, což je střelba na různé terče, různými zbraněmi podle těchto pravidel, kdy konečným výsledkem jsou pouze dosažené body.
  2. Soutěžní situace a discipliny se hodnotí takto:
   1. Akční střelbu, což je střelba na různé terče s neodstupňovanou hodnotou zásahů, různými zbraněmi a jejich kombinacemi podle těchto pravidel, kdy konečným výsledkem je pouze dosažený čas, přičemž se hodnotí výsledný čas skládající se z reálného času střelby, případně z přiměřené časové penalizace za chybené terče (ztrátový čas).
   2. Poziční střelbu, což je střelba na různé terče (převážně s odstupňovanou hodnotou zásahů), různými zbraněmi podle těchto pravidel, kdy se hodnotí pouze dosažené body.
   3. Ve sporných situacích rozhoduje hlavní rozhodčí. O způsobu a podmínkách podávání protestů rozhodne pořadatel soutěže v propozicích soutěže.
 9. Užití a platnost těchto pravidel
  1. Tato Národní pravidla sportovní westernové střelby musí být používána všemi pořadateli sportovní westernové střelby, kteří danou soutěž pořádají pro Společnost westernových střelců.
  2. Platnost těchto Národních pravidel sportovní westernové střelby počíná dnem jejich vyhlášení prezidiem Společnosti Westernových Střelců, to je 30. 1. 2005.
  3. Tímto vyhlášením se ruší pravidla vydaná 21.10.2002.

V Praze dne: 30. 1. 2005 v. r. Jasoň Šilhan, president SWS
Zpracoval Miloš Soukup

19. květen 2024

13. květen 2024

Výsledky závodu "Drsní jezdci" 2024

01. duben 2024

Výsledky a snímky ze závodu "Colty bez pozlátka" 2024

25. březen 2024

Propozice závodu "Tombstone" 2024

22. březen 2024

Trénink 29.3. zrušen

Obvyklý páteční trénink před našimi závody se před velikonočním závodem "Kolty bez pozlátka" NEKONÁ vzhledem k tomu, že se 29.3.2024 jedná o velikonoční "Velký pátek" a střelnice je uzavřena.